قرار نبود

58932

جدید

رمان قرار نبود اثر هما پور اصفهانی درباره دختری به نام ترساست که دو سال است پشت کنکور مانده و می خواهد برای ادامه تحصیل به کانادا برود ولی پدر او با توجه به تجربه تلخی که با فرستادن فرزند بزرگترش به خارج از کشور دارد این اجازه را به ترسا نمی دهد و او نیز با همکاری دوستانش نقشه ای برای پدرش طراحی می کند که در زمان عملی کردن آن اتفاقاتی برای او می افتد. رمان قرار نبود به همت انتشارات سخن چاپ و منتشر شده است.

شما را به مطالعه ی قسمتی از کتاب رمان قرار نبود نوشته هما پوراصفهانی در سایت خرید کتاب با تخفیف بوکالا دعوت می کنیم.

جزییات بیشتر

پیشنهاد شگفت انگیز

85,500 تومان

95,000 تومان

- +

ناشر: سخن

 
معرفی کتاب

قسمتی از کتاب قرار نبود

صدای آهنگ آنشرلی بلند شد. سرم داشت منفجر می شد. دستم رو از زیر پتو بیرون آوردم و روی عسلی کنار تخت کشیدم. صدا لحظه به لحظه داشت بلند تر می شد و من لحظه به لحظه عصبی تر می شدم. بالاخره دستم خورد به گوشیم. چنگش زدم وکشیدمش زیر پتو. یکی از چشمامو به زور باز کردم و دکمه قطع صدا رو زدم. صدا خفه شد. نمی دونم چرا آهنگی رو که اینقدر دوست داشتم گذاشته بودم برای آلارم گوشیم. دیگه داشتم از این آهنگ متنفر می شدم. ساعت چند بود؟ هفت صبح. لعنتی! خوابم می یومد دیشب تا صبح داشتم چت می کردم و تازه دو سه ساعت بود که خوابیده بودم. این چه قرار کوفتی بود که من با دوستام گذاشته بودم؟ انگار مرض داشتم! با غر غر از جا بلند شدم و کش و قوسی به بدنم دادم. نگاهم به در و دیوار بنفش اتاق افتاد. همه دیوارها با کاغذ دیواری بنفش پوشیده شده بود و بهم آرامش می داد. در حالی که لی لی می کردم تا خورده چیپس هایی که از دیشب کف اتاق پخش شده بود و حالا چسبیده بود به پایم جدا شود کنار پنجره رفتم و با ضرب گشودمش. باد سرد توی صورتم خورد و لرزم گرفت. با خشم خم شدم و چیپس ها را از پایم جدا کردم و غر غر کردم:

*** خريد رمان قرار نبود ***

- لعنتی!

صدای زنگ گوشیم بلند شد. اینبار آهنگ ملایمی از کریس دی برگ بود. لب تخت نشستم و گوشی رو که زیر بالش چپونده بودم در آوردم. صورت دلقکی بنفشه روی صفحه چشمک می زد گوشی را در گوشم گذاشتم و گفتم:

 - بنال ...

- اه باز تو صبح زود پاشدی اعصابت مثل چلغوز شد؟

- هر چی باشم بهتر از توام که ...

- من که چی هان؟

خندیدم و گفتم:

- قیافه ات شبیه چلغوزه؟

صدای جیغ جیغویش بلند شد:

- بیشعووووووووووور ! تو هنوز اون عکس روی گوشی نکبتتو عوض نکردی؟ خیلی خرییییییی من می دونستم این عکس اتو می شه تو دستای توی خر چسونه.

خوابیدم روی تخت و گفتم:

- بنفشه جون سگ بابات حال ندارم از خونه بیام بیرون. تازه حالا از اتاق که برم بیرون اعصابمم چیز مرغی می شه چون با بدبختی باید ماشین دودر کنم.

- ترسا خیلی خری! هیجانش به روزنامه اشه!

- آخه کثافت ...

صدای بوق پشت خطی مانع از ادامه حرفم شد. بنفشه گفت:

- صدات قطع شد.

- خف بابا پشت خطی دارم.

بنفشه رو گذاشتم تو لیست انتظارو و جواب شبنمو دادم:

- هان؟

- هان و درد تو گور خواهر جوون مرگت؟

- وا خاک تو سرت کنم الهی با خواهر من چی کار داری؟

- بسکه تو بی شعوری! اول صبحی گوشیو بر می داری بگو جوووووونم ... تا منم یه حال اساسی بکنم با اون صدای ناناز تو ...

- خیلی عوضی شدی شبنماااا ... برو با صدای بابات ... استغفر الله!

غش غش خندید و گفت:

- چی کاره ای؟

- والا اگه شما دو تا نکبت اجازه بدین من بلند شم يه آب تو این صورت جیشی ام بزنم. بعدم یه چیزی کوفت کنم و بیام.

- اووه اون وقت دیگه لاشه روزنامه هم بهسون نمی رسه.

- نرسه به درک! انگار دارن تو عهد میرزا کوچک خانوم سيبيلو زندگی می کنن. لا گور كنم شما رو الهی. خفه مرگ بگیر برو کار اتو بکن بذار منم به کارام برسم.

- خیلی خب بدو که دل تو دلم نیست.

زیر لب گفتم:

- تو که غمی نداری ...

- چی؟

- هیچی ... بای.

- بای.

دوباره صدای بنفشه بلند شد:

- اووووووووووووى چه خرى بود؟

- همزادت بود.

- درد!

- ولم كن تو رو خدا صبح اول صبحی فحشی نبود که تو بار من نکنی.

خندیدم و گفتم:

- ببخشید عشخ من ... مودونی که من صبا اخلاخ ندالم ...

- کی بود؟

- در دو کی بود؟ ببین فقط باید فحش بدم لیاقت نداری باهات عين آدم حرف بزنم! فضولی تو؟ به تو چه ربطی داره که کی بود؟ 

- اینقدر فک زدی خو یه کلمه می گفتی چه خری بود؟

- شبنم بود ...

- چی می گفت؟

- عين تو نشسته منتظر سرویس

- خب پس عزیزم زود باش اینقدر مردومو معطل نذار زشته.

جیغ کشیدم:

- بنفشههههههههههههه ....

- کی می تونه با تو طرف شه؟

- خندیدم و گفتم:

- گمشو کار اتو بکن الان می يام. 

- منتظرم عشق من بای.

- بای.

گوشیو قطع کردم و از جا بلند شدم. شلوارک کوتاه آدیداسم رفته بود لای پام. ئق نقی کردم و با دست کشیدمش بیرون. جلوی آینه میز آرایشم ایستادم و خودمو دید زدم. شده بودم عین میت! بعضی وقتا از قیافه خودم می ترسیدم. گوستم زیاد از حد سفید و بی رنگ بود. چشمامم یه رنگ خاصی بود. سبز خیلی خیلی روشن که به سفیدی می زد. برای همینم بنفشه و شبنم چشم سفید صدام می کردن. موهام بی رنگ و بی حال ريخته بودن کنار صورتم. عین خون آشام شده بودم. کاش مومو برداشتم و موهای بلندمو که تا وسط وسط کمرم بود با کش بستم. دمپایی ابری هامو پام کردم و با غر غر رفتم بیرون. اتاق من توی طبقه دوم ساختمون بود و خوبیش این بود که دستشویی و حمام مجزا داشت. رفتم تو دستشویی و درو بستم. بدجور ذهنم مشغول بود. اگه قبول نمی شدم چی؟ اگه ... ای خدا می دونی که تنها امیدم به همینه که قبول شده باشم. ولی خودمم می دونستم که امیدم الکی بود با رتبه 3000 مگه می شد پزشکی قبول شده باشم؟

مسواک زدم و آبی هم تو صورتم پاشیدم و رفتم بیرون. بالای پله ها که رسیدم نشستم روی نرده و لیز خوردم تا پایین:

. هورااااااااااا . . .

عزیز جون پایین پله ها بود و داشت با چشمای گشاد نگام می کرد. با دیدن نگاهش خنده ام گرفت و در حالی که لبای باد کرده و پر چینش رو می بوسیدم گفتم:

- صبح عزیز جونم بخير!

- نه نه حالت خوبه؟

- آره نه نه جونم از این بهتر نمی شم؟

نشست لب پله و در حالی که خودشو به چپ و راست تکان می داد گفت:

- من از دست تو چی کار کنم؟ ای مادر نمی گی می افتى من خاک به سرم می شه؟ فکر کردی عین این یارو عنکبوتیه ایه؟ نخیرم هیچم عنکبوت نیستی. می افتی ضربه مغزی می شی و خودت خلاص می شی ما رو در به در می کنی ! ای خدا منو بکش از دست این راحت شم. این دختره تو آفریدی؟ من مطمئنم تو قرار بوده پسر بشی خدا وسط راه پشیمون شده.

از حرف عزيز غش غش خندیدم و گفتم:

- عزیز جونم چرا اینقدر جوش می زنی الهی من پیش مرگت بشم؟ من کلاس این کار او رفتم. هیچیم نمی شه. بلدم چی کار کنم.

- آره دیگه اینا کلکه وله مادر! دلت خوشه که بلدی وقتی می افتی یه کاری کنی ضربه مغزی نشی. آخه مگه ممکنه نه نه؟ می افتی و تا می بای به خودت بیای زرتی زبونم لال می میری. آدمی ... نعوذبالله فرشته نیستی بال در بیاری که ... بچه های مردمو با این چیزا گول می زنن جفنگ بازی یادتون می دن بعد می گین برين شما شدین عنکبوتی.

با عشق بغلش کردم و گفتم:

- الهی دور عزیز شیرین زبون خودم برم. چشم دیگه سر نمی خورم شما اینقدر حرص نخور برات خوب نیست.

- وا مگه چیه؟ ماشالله هزار ماشالله بزنم به تخته از هزار تا جوونای حالا هم سرحال ترم. می خوای از همین نرده سر بخورم بیام پایین؟

از خنده دل درد گرفته بودم. دست عزیزو که داشت می رفت سمت نرده ها گرفتم و در حالی که چلپ چلپ ماچش می کردم گفتم:

- نه عزیزم می دونم شما هزار بار بهتر از منی هر چی باشه دود از کنده بلند می شه . . .

- خوبه می دونی.

از جا بلند شدم و در حالی که سمت آشپزخونه می رفتم گفتم . . .

*** خريد کتاب رمان قرار نبود با تخفیف ***

 
مشخصات کتاب
عنوان کتاب قرار نبود
موضوع اصلی کتاب رمان ایرانی
نویسنده هما پور اصفهانی
ناشر سخن
تعداد صفحات 800
وزن 678 گرم
سال چاپ 1398
زبان کتاب فارسی
نوبت چاپ 12
ژانر کتاب رمان عاشقانه
قطع رقعی
جلد شمیز
شابک 9789643728366

نوشتن دیدگاه

قرار نبود

رمان قرار نبود اثر هما پور اصفهانی درباره دختری به نام ترساست که دو سال است پشت کنکور مانده و می خواهد برای ادامه تحصیل به کانادا برود ولی پدر او با توجه به تجربه تلخی که با فرستادن فرزند بزرگترش به خارج از کشور دارد این اجازه را به ترسا نمی دهد و او نیز با همکاری دوستانش نقشه ای برای پدرش طراحی می کند که در زمان عملی کردن آن اتفاقاتی برای او می افتد. رمان قرار نبود به همت انتشارات سخن چاپ و منتشر شده است.

شما را به مطالعه ی قسمتی از کتاب رمان قرار نبود نوشته هما پوراصفهانی در سایت خرید کتاب با تخفیف بوکالا دعوت می کنیم.

نوشتن دیدگاه

 
دیدگاه‌ها(1)
1399-05-29

حلما

سلام من ۱۳ سالمه ولی خیلی کتاب خوندم و این یکی از کتابهایی بود که در زمان خوندن بسیار جذاب بود ولی زمانی که رمان تمام شد تا دو روز بعد ذهن من درگیر بود

  • آیا این نظریه برای شما مفید بود؟
  • (0) (0)

نظر شما در مورد این کتاب چیست؟

30 محصول مشابه یافت شد

خوش هوندی لیلی

45,000 تومان 50,000 تومان

بهشت خيالی

21,600 تومان 24,000 تومان

آينه ای در من

19,800 تومان 22,000 تومان

نامهربان من کو؟!

79,200 تومان 88,000 تومان

تعبیر یک کابوس

21,600 تومان 24,000 تومان

زندگی دوم

67,500 تومان 75,000 تومان

خانه کاغذی

13,500 تومان 15,000 تومان

مرگ قسطی

80,550 تومان 89,500 تومان

نگذار به بادبادک ها شلیک کنند

10,800 تومان 12,000 تومان

بیلیارد در ساعت نه و نیم

40,500 تومان 45,000 تومان

وارونگی

7,650 تومان 8,500 تومان

هری پاتر و سنگ جادو

54,000 تومان 60,000 تومان

آنی شرلی ( اول:در گرین گیبلز)

27,000 تومان 30,000 تومان

عقاید یک دلقک (جهان نو)

43,200 تومان 48,000 تومان

خیانت

20,700 تومان 23,000 تومان

ثریا در اغما

46,800 تومان 52,000 تومان

گندم

58,410 تومان 64,900 تومان

کوری ترجمه اسدالله امرایی

54,000 تومان 60,000 تومان

هری پاتر و حفره اسرارآمیز

57,600 تومان 64,000 تومان

سلوک

40,500 تومان 45,000 تومان

آب های شمال

18,000 تومان 20,000 تومان

نجیب زاده ای در مسکو

76,500 تومان 85,000 تومان

همه جا آتش های خرد

49,500 تومان 55,000 تومان

برای N

22,500 تومان 25,000 تومان

ترور مارگارت تاچر

13,500 تومان 15,000 تومان

محصولات بازدیدشده

مقایسه 0